Chứng Đạo Ca

          Hình ảnh Thiền sư Huyền Giác, sư người Trung Quốc được Tổ Huệ Năng ấn chứng về vấn đề sở đắc. Thiền sư Huyền Giác đã làm bài ca về trực nhận chân lý Chứng Đạo Ca rất quý này.   Anh thấy chăng!
Tuyệt học vô vi nhàn Đạo Nhân
Chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chân
Vô minh thật tính tức Phật tính
Huyễn hóa không thân tức Pháp thân

Pháp thân giác liễu chẳng một vật
Bổn nguyên tự tính thiên chân Phật
Mây trôi năm uẩn không đến đi
Bọt nước ba độc chìm hư nổi

Chứng thật tướng vô nhân pháp
Diệt nghiệp Vô Gián chỉ một niệm
Nếu ta nói dối lừa chúng sinh
Tự chuốc rút lưỡi trần sa kiếp

Đốn giác liễu Như Lai thiền
Sáu Độ vạn hạnh thể trung viên
Khi mộng thấy rõ có sáu đường
Giác rồi rỗng không vô Đại Thiên

Không tội phúc không tổn ích
Trong tính tịch diệt chớ hỏi tìm
Xưa nay gương bụi chưa hề lau
Hôm nay ta cần giải phân                                 

Ai vô niệm? Ai vô sinh?
Nếu thật vô sinh chẳng gì sinh
Gọi người gỗ đến hỏi lý trên
Siêng tu Phật Đạo sớm muộn thành

Buông bốn đại chớ nắm giữ
Ăn uống tùy duyên tính tịch diệt
Các hành vô thường hết thảy không
Chính là Như Lai đại viên giác

Những lời ấy hiển Chân Thừa
Ai không đồng ý hãy cứ hỏi
Chỉ thẳng căn nguyên Phật sở ấn
Vạch lá tìm cành ta chẳng thể

Như ý châu người không biết
Rằng có thể được Như Lai tạng
Sáu loại thần thông không chẳng không
Minh châu sáng ngời sắc phi sắc

Tịnh Năm Nhãn đắc Năm Lực
Tu chứng bằng không khó suy lường
Hình dáng trong gương thấy đâu khó
Nhưng trăng dưới nước sao múc đây?

Thường độc hành thường độc bộ
Ai chứng cùng dạo cảnh tịch diệt
Giai điệu cổ xưa tiếng thanh cao
Dáng gầy trực tâm ai thèm ngắm

Đệ tử Phật miệng xưng bần
Đích thật thân nghèo Đạo chẳng bần
Bởi nghèo thân luôn mặc áo vá
Còn Đạo tâm ẩn vô giá trân

Vô giá trân dùng vô tận
Lợi vật ứng cơ chẳng keo tiếc
Ba Thân Bốn Trí thể viên dung
Tám Giải Sáu Thông tâm địa ấn

Thượng nghe một hiểu tất cả
Trung hạ học nhiều nghi cũng lắm
Chỉ cần rũ bỏ quần áo dơ
Sao phải rêu rao khoe tinh tấn?

Kệ ai mắng mặc ai chê
Cầm lửa đốt trời tự chuốc khổ
Ta nghe giống như uống cam lộ
Tiêu tan vào thẳng chẳng nghĩ bàn

Quán lời ác là công đức
Tức sẽ trở thành Thiện Tri Thức
Chớ vì chê trách khởi oán hờn
Sao hiện vô sinh từ nhẫn lực?

Tông cũng thông thuyết cũng thông
Định tuệ viên minh chẳng trệ không
Chẳng riêng ta nay một mình hiểu
Hằng sa chư Phật thể tính đồng

Sư tử hống thuyết vô úy
Trăm thú nghe xong xé óc não
Voi chạy bôn ba mất dáng uy
Trời rồng lặng ngóng sinh hoan hỷ

Qua sông biển trèo non suối
Tầm sư vấn Đạo vì tham thiền
Từ lúc biết được Tào Khê lộ
Mới rõ sinh tử chẳng liên quan

Đi cũng thiền ngồi cũng thiền

Bài viết khác