Bắc Ninh: Danh sách Quy Y Tam Bảo chùa Hưng Sơn năm 2017

Danh sách Quy Y Tam Bảo chùa Hưng Sơn

Chùa Hưng Sơn thôn Viêm Xá, xã Hòa Long TP Bắc Ninh tổ chức Khóa Quy Y Tam Bảo cho các Phật tử, vào lúc 19h30 ngày 11/11/2017 (Nhằm 23/09/Đinh Dậu). Theo thông lệ hằng năm nhà chùa Quy Y Tam Bảo cho các Phật tử. Năm nay có 45 vị đăng ký Quy Y Tam Bảo: 43 vị thuộc đơn vị thôn Viêm Xá, 1 vị thuộc đơn vị Lạng Sơn, 1 vị thuộc đơn vị Nam Định Quy Y Tam Bảo không thành, do không đủ duyên. Do vậy, Đàn Quy năm nay chính thức chỉ là 44 vị quy y Tam Bảo thành tựu. Người giảng truyền trao Quy Y Tam Bảo cho các thành viên là: Đại đức.TS. Thích Quảng Hợp.

Sau đây là Danh sách 44 vị  Quy Y Tam Bảo chùa Hưng Sơn, thôn Viêm Xá xã Hòa Long, TP Bắc Ninh thành công:

             
DANH SÁCH QUY Y TAM BẢO CHÙA HƯNG SƠN THÔN VIÊM XÁ, XÃ HÒA LONG, TP BẮC NINH NĂM 2017
 
Stt Họ và tên Ngày sinh Ghi chú          
             
1 Nguyễn Thị Bảy – Diệu Hoa 17/3/1968 Tổ trưởng          
2 Nguyễn Thị Hải – Diệu Trí 1/12/1968            
3 Nguyễn Thị Lan – Diệu Hương 26/9/1968            
4 Nguyễn Thị Cúc – Diệu Trúc 29/1/1968            
5 Nguyễn Thị Nụ – Diệu Liên 28/4/1968            
6 Đặng Thị Dung – Diệu Nghĩa 1968            
7 Nguyễn Thị Tiếp – Diệu Phước 19/5/1968            
8 Nguyễn Thị Hường – Diệu Hiếu 1968            
9 Ngô Thị Xuân – Diệu Sang 1968            
10 Nguyễn Thị Tường – Diệu Văn 1968            
11 Nguyễn Thị Kỷ – Diệu Nguyên 1968            
12 Nguyễn Thị Thảo – Diệu Thịnh 1968            
13 Nguyễn Thị Điệp – Diệu Định 1968            
14 Nguyễn Thị Nga – Diệu Ngân 1968            
15 Nguyễn Thị Xuân – Diệu Luân 12/4/1968            
16 Nguyễn Thị Hạnh (đã có điệp) 1968            
17 Nguyễn Thị Thanh – Diệu Lương 1968            
18 Lê Thị Nguyệt – Diệu Minh 1968            
19 Nguyễn Thị Thành – Diệu Thủy 4/9/1968            
20 Nguyễn Thị Hồng Châm  (có điệp) 1968            
21 Ngô Thị Tuất – Diệu Tú 1968            
22 Nguyễn Thị Huyền – Diệu Tính 1968            
23 Nguyễn Thị Xoan – Diệu Toàn 15/10/1969            
24 Nguyễn Thị A – Diệu Anh 6/4/1969            
25 Nguyễn Thị Nội – Diệu Tuệ

21/4/1969

           
26 Nguyễn Thị Tâm – Diệu Hòa 4/10/1969            
27 Nguyễn Thị Dựng – Diệu Bình 16/101969            
28 Ngô Thị Là – Diệu Thực 24/10/1969 Tổ phó          
29 Nguyễn Thị Nhiên – Diệu Nga 1969            
30 Nguyễn Thị Phong – Diệu Hồng 16/8/1969            
31 Nguyễn Thị Thảo – Diệu Hiểu 24/2/1969            
32 Nguyễn Thị Tưởng – Diệu Tâm 1969            
33 Nguyễn Thị Liên – Diệu Hiền 1969            
34 Ngô Thị Vừng – Diệu Kim 1969            
35 Đặng Thị Tập – Diệu Thiện 22/2/1969            
36 Ngô Thị Hồng Sâm – Diệu Thanh 1969            
37 Nguyễn Thị Phức – Diệu Phương 1969            
38 Nguyễn Thị Hằng – Diệu Thuận 22/2/1969            
39 Ngô Thị Tuyết – Diệu Huyền 1969            
40 Lý Thị Thảo (đã có điệp) 1969            
41 Nguyễn Thị Vân (đã có điệp) 1968            
42 Vũ Thị Nhạn – Diệu Nhân 1969            
43 Nguyễn Thị Thắng – Diệu Duyên 1968            
44 Lý Thị Phượng – Diệu Phương 1964 Đ/c: xóm Gốc Me, Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn  
                 


Viêm Xá, ngày 11 tháng 11 năm 2017

TM Ban Tổ Chức

(Đã ký)

Đại đức. Thích Quảng Hợp

 

Bài viết khác