Khai pháp tại chùa Trình tỉnh Quảng Ninh

  Khai pháp Quảng Ninh ở tại Trình.

Hoa Nghiêm tiếp diễn khởi duyên sinh.

Chuyên tâm tam học thường tu luyện.

Chính pháp hoằng dương lợi lạc sinh!

Quảng Ninh, ngày 02/07/2017;  Quảng Hợp

Bài viết khác