Khai Thị

KHAI THỊ

SEN 2

Phật thuyết Di Đà vọng mãi xa

Tam thiên thế giới hóa hiền hòa

Chư Tăng nhắn nhủ vong linh nh é

Niệm Phật nhanh nhanh thoát Sa Bà!

Thích tử 

Viêm Xá, ngày 26/02/2017

 

Bài viết khác