Muốn bình an may mắn cần nghe Kinh Phổ Môn nghĩa

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

thich ca

Kinh Phổ Môn là phẩm thứ 25 của Kinh Pháp Hoa được Phật Thích Ca thuyết tại Ấn Độ. Nhằm “khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến” (giúp chúng sinh dễ thấy được Tính Phật, tính Không, tâm trong sáng trong của chính mình).

Để có bình an trong cả ngày 24h (ngày + đêm) cần làm các việc lành, lánh xa mọi việc ác. Muốn được bình an, các Phật tử nên nghe kinh Phổ Môn, học và hành niệm danh hiệu Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quán Thế Âm Bồ Tát” sẽ rất linh nghiệm, cầu gì được đó. Pháp Phật là màu nhiệm, mong quý vị cố gắng tĩnh tâm, lắng nghe kinh, trì tụng, tu hành, làm mọi hạnh lành sẽ được chư Phật (Bụt) luôn giúp đỡ chúng ta.

Nếu người nào khó ngủ, mệt mỏi có thể nghe kinh này trọn vẹn thì ngủ sẽ rất an lành (cần tĩnh tâm, lắng nghe)

Kinh Phổ Môn này được thày Thích Trí Thoát tụng đọc

Xin mời quý vị nhấp vào youtobe dưới dễ dàng được tâm thanh tịnh, bình an, tự tại…

A Di Đà Phật chứng minh!

Phúc Trí

Bài viết khác